Najczęstsze pytania
Co to jest niska emisja?

Niska emisja zanieczyszczeń z urządzeń wytwarzania ciepła to emisja pyłów i gazów pochodząca z domowych pieców
grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą
charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodują ją liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości
zanieczyszczeń niskimi kominami, uniemożliwiającymi rozprzestrzeniania się substancji na dużych wysokościach. Duża
koncentracja emitorów powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, ponieważ zanieczyszczenia gromadzą się wokół
miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Na czym polega porozumienie dotyczące likwidacji niskiej emisji w Krakowie?

W połowie maja 2012 r. Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, Gmina Miejska Kraków, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, EDF Kraków SA,
Elektrownia Skawina SA oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zjednoczyły siły w walce o poprawę jakości
powietrza w Krakowie. Przedstawiciele tych podmiotów podpisali porozumienie w sprawie likwidacji palenisk węglowych
na terenie miasta. Dzięki ich wspólnym działaniom mieszkańcy, którzy chcą się definitywnie rozstać z piecami
i kotłowniami węglowymi, mogą liczyć na dofinansowanie. Firmy i instytucje pokrywają większą część kosztów wykonania
instalacji wewnątrz budynków. Sygnatariusze porozumienia pragną w ten sposób zachęcić mieszkańców do zmiany systemu
ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Na jakie inwestycje udzielana jest dotacja w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji?

Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 
1. trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:
    a) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
    b) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
    c) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
    d) zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
2. podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub
    kotłowni opalanych paliwami stałymi,
3. instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w pkt 3) jest posiadanie jednego
z proekologicznych systemów ogrzewania, a w przypadku posiadania pieców lub kotłowni
opalanych paliwami stałymi ich likwidacja.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne  i osoby prawne, w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje
publiczne, przedsiębiorcy i inne podmioty. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa można
ubiegać się o dotację wyłącznie na inwestycje realizowane w nieruchomościach zlokalizowanych w granicach
administracyjnych Miasta Krakowa.

Jaka jest wysokość dotacji?

Dotację, przyznaje się:

  • do 100 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 – 2016
  • do 80 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,
  • do 60 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.

1.Dotację dla osób niebędących przedsiębiorcą przyznaje się do:

  • zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej mocy przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni ale nie więcej niż 8000 zł,
  • zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej.

2.Dotację dla przedsiębiorców przyznaje się do:
  • zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 450 zł za każdy kW zainstalowanej mocy przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni ale nie więcej niż 4000 zł,
  • zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 40 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej.

Gdzie można składać wnioski o udzielenie dotacji?

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkcie
Obsługi Mieszkańców na os. Zgody 2 (pokój 22). Można je również przesłać na adres: Wydział Kształtowania Środowiska
UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2.
Dodatkowo od grudnia 2015 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji także w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w Galerii Bronowickiej i Galerii Bonarka.
Punkt informacyjno-doradczy przy al. Powstania Warszawskiego 10

Czy można ubiegać się o dotację po wykonaniu inwestycji?

Inwestor nie może ubiegać się o dotację po zrealizowaniu inwestycji. Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopuściła
możliwości udzielania dotacji do zadań już zrealizowanych.

Kiedy można rozpocząć inwestycję, na którą przydzielono dotację?
Inwestycję można realizować dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji w terminach i na zasadach w niej określonych.
Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa?

Wszelkie informacje o zasadach przyznawania dotacji w ramach PONE dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa .

Kiedy wypłacana jest dotacja: przed czy po zrealizowaniu prac?
Dotacja wypłacana jest po zrealizowaniu prac i zaakceptowaniu przez Urząd Miasta Krakowa wniosku o rozliczenie dotacji. W chwili obecnej istnieje także możliwość bezgotówkowego rozliczenia dotacji tj. przekazania środków bezpośrednio na konto wykonawcy realizującego zadanie, pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie zadania objętego dotacją.